25 marca 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

  1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Kościoła jest Parafia wojskowa Św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie (adres do korespondencji: 00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 3/1); Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres w/w lub tel. 261 81 31 05. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ordynariacie Polowym: e-mail: iod@poczta.ordynariat.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parafii wojskowej Św. Rafała Kalinowskiego w Warszawie oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  3. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu będzie stanowić materiał dowodowy w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organa władzy publicznej/państwowej – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  4. Przebywanie na terenie Parafii wojskowej Świętego Rafała Kalinowskiego w Warszawie ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w zakresie rejestracji systemu kamer monitoringu. Na terenie obiektu Parafii znajdują się plakietki informujące o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  5. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Administrator informuje Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, w tym prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, korzystając z adresu: 01-015 Warszawa, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, e-mail: kiod@episkopat.pl;
  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.